لیدی نوار شیپراا اوه اوه تیک تیک

11:10 1400/09/17 - نیلوفر مهدیزاده

میدونم بیشتر از نیم ساعت شد ولی یادوم رفتید امتحانمم 8 / 9 شدم یه سوال وفتی نمرمه بر فنا داد بپر ادامه 

حالا چنتا بک گراند 

 

ببخشید خواهر کوچیکم از مهد داره میاد دیگه احتمالا عصر هم فعالیت کنم