دودقیقه جیغ میزنم دو دقیقه زندگی میکنم

13:12 1400/06/20 - نیلوفر مهدیزاده

جییییییغغغغ ای ببخشید اومدین کت بلنس رو هنو حضم نکردم لیدی باگی که بعدش اومد کی بود قبلی یا اینده اگه اینده بود چرا نمیره مخفیانه شکستش بده اگه قبلی بود چطوری قضیه سر هم کرد جرمییییییی کی نوشتهههه میکشمتتتتتتتت